Privacy STatement

PRIVACY STATEMENT SENAS-ZORG

Verwerken van persoonsgegevens

Senas-zorg heeft als kernactiviteit het verlenen van zorg en dienstverlening gerelateerd aan preventie en zorg.  Bij deze zorg- en dienstverlening aan cliënten verwerken we persoonsgegevens. We zijn ervoor verantwoordelijk om deze persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • bijzondere persoonsgegevens, zoals medische en gezondheidsgegevens;
 • de zorgvraag/indicatie cliënt en de geleverde zorg;
 • zorgplan en rapportages over verleende zorg;
 • Toegediende medicatie. Met af te tekenen medicatielijsten maken wij inzichtelijk welke medicatie cliënten hadden moeten ontvangen en of ze deze ook daadwerkelijk hebben ontvangen.

Wanneer wij gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig.

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van:

 • het verlenen van de benodigde en overeengekomen zorg;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het voldoen aan verplichtingen van de financiers van de zorg (zorgkantoren, gemeenten, zorgverzekeraars);
 • het beheren van ons cliëntenbestand;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van rapportages;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het kunnen uitvoeren van de zorgovereenkomst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw
 • belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze relatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.